VDL naar andere locatie in Twente

VDL naar andere locatie in Twente

VDL Groep heeft bekend gemaakt dat zij zich wil vestigen op de locatie XL Businesspark bij Almelo. Dit betekent dat VDL vertrekt uit Hengelo. College en gemeenteraad van Hengelo betreuren het vertrek van VDL. Maar belangrijk is dat VDL in Twente blijft en dat daarmee de werkgelegenheid behouden blijft voor de regio.

Vanaf november 2018 waren de gemeente en VDL Groep met elkaar in gesprek over nieuwbouw. In eerste instantie op de huidige locatie, in een latere fase op het HTSP-terrein bij Thales. De gemeente heeft zich zeer intensief ingezet om aan de wensen en eisen van VDL mee te werken. Het betrof in beide situaties ingewikkelde procedures en complexe ruimtelijke ingrepen. In geval van openbare procedures is VDL geïnformeerd dat het de gemeenteraad is die daarover besluit en het gemeentebestuur vooraf geen garanties kan geven op een voor VDL gewenste en snelle afloop. In beide genoemde situaties verwachtte VDL van de gemeente forse en risicovolle investeringen. Dit is met de gemeenteraad besproken. De raad heeft op 29 januari jl. eensluidend aangegeven het risico op forse (financiële) tegenvallers niet te willen en kunnen lopen. De onderhandelingen tussen gemeente en VDL waren intensief en werden met respect voor elkaars standpunten gevoerd. De factoren geld, tijd en uitbreidingsmogelijkheden op XL Businesspark wogen zwaar voor VDL. Zo zwaar dat de gesprekken tussen VDL en de gemeente Hengelo helaas niet geleid hebben tot overeenstemming.

Medio november 2017 Maakte Siemens bekend dat zij haar vestiging in Hengelo wilde sluiten. Dat betekende dat een belangrijk deel van de hoogwaardige Twentse industriële infrastructuur zou verdwijnen. Er stonden op dat moment circa 600 directe arbeidsplaatsen op de tocht. Het college van B &W van Hengelo kwam onmiddellijk in verzet tegen de voorgenomen sluiting. Er werd een intensieve lobby vanuit de gemeente Hengelo opgezet in nauwe samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en de Provincie Overijssel. Deze lobby was er primair op gericht om de bedrijfsactiviteiten en werkgelegenheid voor Twente te behouden. Gemeente, Provincie en ministerie hebben alles op alles gezet om de gasturbine- en compressorfabriek te redden en de werkgelegenheid voor de medewerkers en hun gezinnen te behouden voor Twente. Uiteindelijk hebben alle inspanningen geleid tot de overname van de bedrijfsactiviteiten van Siemens door VDL Groep eind juli 2018. VDL is akkoord gegaan met de eis van de vakbonden om, mocht VDL in de toekomst besluiten te verhuizen, een eventuele nieuwe locatie binnen een straal van 30 kilometer rond Hengelo te realiseren. Hiermee werd invulling gegeven aan het bredere Twentse belang om de werkgelegenheid te behouden.

Afbeelding: Ivo Wessels, directeur VDL Energy Systems: ‘De uitbreidingsmogelijkheden op XL Businesspark gaven de doorslag’.

Wilt u reageren?

Uw email adres wordt niet weergegeven bij uw reactie.

Share This

Share This

Share this post with your friends!