Hellendoorn moet ingrijpende keuzes maken voor een sluitende gemeentebegroting

Hellendoorn moet ingrijpende keuzes maken voor een sluitende gemeentebegroting

Gemeente Hellendoorn moet vanaf 2020 fors bezuinigen. Door een stijging van de kosten op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg is de gemeente nu genoodzaakt ingrijpende keuzes te maken. Het college van burgemeester en wethouders heeft een voorlopig pakket met ombuigingsvoorstellen ter grootte van € 8,0 miljoen samengesteld voor de jaren 2020-2023. Dit pakket is een eerste bouwsteen om te komen tot een sluitende begroting voor 2020. De gemeenteraad en het college van B&W vragen de Hellendoornse samenleving om mee te denken over de ombuigingsvoorstellen en de keuzes die gemaakt moeten worden.

Het college heeft een maatregelenpakket samengesteld op basis van de uitgangspunten en visie in het koersdocument, dat de gemeenteraad op 9 juli vaststelde. Burgemeester Anneke Raven: “Uitgangspunt van het koersdocument is dat we gaan voor een inclusieve en duurzame samenleving waarin alle inwoners mee kunnen doen. We willen bestaande voorzieningen in onze gemeente zoveel mogelijk in stand houden, omdat deze van belang zijn voor de sociale cohesie in onze samenleving en ervoor zorgen dat mensen mee kunnen blijven doen. Tegelijkertijd doen we meer een beroep op de eigen kracht van inwoners en organisaties. De wettelijke taken voeren we vanzelfsprekend uit, maar we doen dat met minder budget. Dat betekent dat we de dienstverlening versoberen en dat de bedrijfsvoering nog efficiënter moet. Dat vraagt het nodige van sociaal maatschappelijke partners, organisaties in de samenleving, inwoners en de gemeentelijke organisatie.”

Tekort

Gezien het feit dat de gemeente Hellendoorn circa € 7 miljoen tekort komt op het sociaal domein, door een ontoereikende bijdrage van het Rijk, komt het college nu met voorstellen om jaarlijks € 3,3 miljoen aan besparingen te realiseren op het gebied van Jeugdzorg, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet. Ook op andere beleidsterreinen heeft het college ombuigingsmogelijkheden gevonden. In het programma bestuur, veiligheid en dienstverlening is vanaf 2020 ruim €1,7 miljoen gevonden dankzij onder meer de inkomsten uit de Mei-circulaire van het Rijk, door minder af te lossen op de uitstaande schuld en door te besparen op de formatie van de gemeentelijke organisatie.

Verder wil het college zo’n € 414.000 minder uittrekken voor het programma werk, minimabeleid, economie, recreatie en toerisme. Voor onderwijshuisvesting, cultuur en sport is er vanaf 2020 jaarlijks ruim € 530.000 minder beschikbaar. In de programma’s mobiliteit en bereikbaarheid en woon en leefomgeving heeft het college ruim € 335.000 aan ombuigingsmogelijkheden gevonden. Dit resulteert totaal in een pakket van bijna € 6 miljoen aan ombuigingen.

Extra inkomsten

Om voorzieningen in de gemeente in stand te kunnen houden en de stijgende kosten van maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en participatiewet het hoofd te kunnen bieden, is het college genoodzaakt om de resterende €2,0 miljoen aan ombuigingen te realiseren met extra inkomsten uit de onroerende zaakbelasting (ozb). In het pakket maatregelen van het college is dan ook een voorstel opgenomen om de ozb in 2020 met 25 procent te verhogen. Het college blijft zich inzetten om deze voorgestelde ozb-verhoging te beperken bij het opstellen van de begroting 2020 en bij de besluitvorming over de belastingtarieven begin 2020.

Wilt u reageren?

Uw email adres wordt niet weergegeven bij uw reactie.

Share This

Share This

Share this post with your friends!